Арттерапия

На 10.07.2018г. в „Междупоколенческия център“ към Асоциация „Да съхраним жената“ на ул. „Кавала“1-А се проведедоха арттерапевтични дейности към Проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства”, финансиран от Община Варна, Дирекция „Социални дейности“, от спец. соц. дейности Росица Иванова и доброволци.
Доказано е че арттерапията е една от терапевтичните интервенции, които се повлияват добре на деца с РАС. Арттерапията е изобразителното изкуство, което се явява основен способ на комуникация.
Арт терапевтът не прави диагностична оценка на образите и символите, които хората създават. Целта на арт терапевта е да подпомогне детето да направи промяна и да развие личностовия си потенциал чрез използването на художествени материали и похвати в една сигурна и защитена среда.
Тя включва разнообразни видове художествени дейности: музика, изобразителна дейност, театър, танци, поезия и проза. Насърчава човека, да даде израз на своите преживявания и проблеми, да погледне от друга гледна точка и да намери път към разрешаването им. С помощта на творчеството и размисъла, и самия процес, през който преминават, улесняват себепознанието и преодоляването на стреса.
В ЦСРИ „Импулс“ към Асоциация „Да съхраним жената“ се провеждат различни арттерапевтични дейности:арттерапия, арттерапия-иконопис, музикотерапия, музикотерапия-народно пеене, поетична терапия и др. Този вид терапия повлиява добре на човека, намалява стреса и може да се прави от всички, без значение от възрастта.
Резултатът е добро настроение и забава.

IMG_1153 IMG_1162 IMG_1166