Завърши третата работна среща по проект E.T.O.S. – „Ефективно обучение на хора в неравностойно положение”, проведена на 10 и 11 септември 2012 в Атина, Гърция

От страна на българския партньор в работната среща участваха Светлана Папазчева – офис мениджър в ЦСРИВЖ „Импулс”, външен експерт по проект E.T.O.S. към Община Варна и Свилен Маджов – сътрудник по Международни проекти към Дирекция „МСПП”, Община Варна. Съгласно предварително подготвената програма участниците присъстваха на представянето и взеха участие в обсъждането на подготвяния наръчник за методологията на обучение и сертификацията на бенефициентите по E.T.O.S. – базовият документ, който стои в сърцевината на проекта. Методологията на обучение беше разработена и представена на работната среща от представителите на Bridging to the Future, Великобритания, а системата за сертификация – от координаторите на проекта Formater, Италия. Следваха работни дискусии по групи с партньорите от консорциума, с цел изясняване на детайлите, уточнения, допълнения, предложения по съдържанието на наръчника. През втория работен ден на срещата основен акцент беше запознаването на партньорите с работна фаза №4 /WP4/ на проект E.T.O.S. – Обучение на обучителите. Презентацията беше подготвена и представена от представители на Hellenic Regional Development Centre, Гърция – водещ партньор за WP4. Също така бяха обсъдени в детайли дейностите по подбора на компаниите – обучители и списъка с описанието на длъжностите /job description/, на които ще бъдат обучавани аутсайдерите. Като резултат от проведената работна среща в рамките на два дни, бяха взети следните решения:

1. Уточняване на окончателното съдържание на наръчника за методология на обучение и сертификация.
2. Уточняване детайлите на работна фаза №4 /WP4/ – Обучение на обучителите.
3. Уточняване на описанието на длъжностите /job description/.
4. Приемане на крайните срокове за изпълнението на дейностите по настоящия етап на проекта и изискванията спрямо изпълнението им.
5. Насрочване на следващата /четвърта/ двудневна работна среща на консорциума за 18-19 март 2013г. в Литва.