Информационно писмо

Проект BG05M9OP001-2.005-0062 – C01 

„Функциониране на иновативен
интегриран  обществен модел за “Сребърна Социална Борса„“
Период на проекта от 01.06.2018г. до 31.05.2019г.

Бенефициент: Асоциация «Да съхраним жената»

 

Цел на проекта: разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда.

Стойност на проекта: 123 360,00лв.  и се  финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос №1 „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“ и приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът „Функциониране на иновативен интегриран обществен модел за „Сребърна Социална Борса (ССБ)” е насочен към създаване на една качествено, нова по-модерна регулация на взаимоотношенията и хармонизиране на интересите с потребностите и с възможностите в процеса на търсене и предлагане на социални услуги, за все по-пълно удовлетворяване на гражданите в социалната сфера.
Той включва в себе си реализиране на дейности, заложени по компонент 1 и компонент 2:

  • Професионално информиране и консултиране, включително по въпросите на упражняването на трудови и осигурителни права на лица, полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждания;
  • Подобряване достъпа до почасови услуги в домашна среда;
  • Насърчаване участието на пазара на труда на членовете на семейства с хора с увреждания;
  • Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез иновационна мобилна социална услуга;
  • Новонаети 20 назначени асистенти ще обгрижват 40 потребителя зависими от грижи и 30 освободени от грижи лица ще бъдат консултирани и мотивирани за старт на трудовия пазар;

Целеви групи:

  • I ЦГ е по К1 и се състои от 30 лица от семействата на потребителите от II ЦГ. Те биха се върнали на пазара на труда при поемане на техните социални ангажименти в семейството и при успешната им мотивация, в следствие на информационните, и консултантски дейности по проекта, вследствие на желание да се регистрират. С функционирането на трите целеви групи се осъществява обвързаност по К1 и К2 и се реализира интегрирания подход към лицата в зависимо състояние;
  • II ЦГ по К2 се състои от 20 пълнолетни и възрастни лица, които търсят реализация на социалния пазар като „социални асистенти“ и „лични асистенти“ за почасова работа в домашна среда на трудов договор от 01.12.2018г. до 31.05.2019г.;
  • III ЦГ е целева група на мерките по К 2. Тя се състои от 40 потребители на услугите „социален асистент“ или „личен асистент“ и „мобилна грижа“ – възрастни хора в риск, в зависимост от грижи, поради увреждане или невъзможност от водене на независим и самостоятелен живот. Всеки от II ЦГ ще бъде обгрижван 4ч. дневно от един представител на I ЦГ (социален или личен асистент) в продължение на 6 месеца в домашни условия от 01.12.2018г. го 31.05.2019г.;

 

АСОЦИАЦИЯ “ДА СЪХРАНИМ ЖЕНАТА”

9002 Варнаул. „Кавала“ 1А, тел./ fax: 052/ 600 137;

e-mail: women_asg@abv.bg; www.woman-bg.bg