Нов обществен модел за почасово обгрижване в семейна среда

В арт салона на Радио Варна се проведе заключителна кръгла маса „Активно включване“ на Асоциация „Да съхраним жената“, която работи по Проект BG05M9OP001-2.005-0062 – C01 „Функциониране на иновативен интегриран обществен модел за “Сребърна Социална Борса от 01 юни 2018г. Продължителността на проекта е 12месеца- от 01.06.2018г. до 31.05.2019г.
Проектът бе презентиран от екипа с ръководител Д-р Йорданка Ненчева.
Основна цел на проекта е разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда.
Проекта е на стойност 123 360,00лв. и е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос №1 „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“ и приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът „Функциониране на иновативен интегриран обществен модел за „Сребърна Социална Борса (ССБ)” е насочен към създаване на една качествено, нова по-модерна регулация на взаимоотношенията и хармонизиране на интересите с потребностите и с възможностите в процеса на търсене и предлагане на социални услуги, за все по-пълно удовлетворяване на гражданите в социалната сфера.
Той включва в себе си реализиране на дейности, заложени по компонент 1 и компонент 2:
-Професионално информиране и консултиране, включително по въпросите на упражняването на трудови и осигурителни права на лица, полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждания;
-Подобряване достъпа до почасови услуги в домашна среда;
-Насърчаване участието на пазара на труда на членовете на семейства с хора с увреждания;
-Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез иновационна мобилна социална услуга;
-27 назначени асистенти, които обгрижват 46 потребителя зависими от грижи и 36 освободени от грижи лица бяха консултирани и мотивирани за старт на трудовия пазар.
Постигнати резултати по проекта:
– Изготвени са лични и професионални профили на 36 безработни лица и са представени пред потенциални работодатели и в бюрото по труда. Тези участници след обучение и мотивиране сега работят-9, самонаеха се5, започнаха да учат-10 и 6 си търсят работа;
-Изготвен е инструментариум обезпечаващ спазване на законността добър ред, активно участие в проекта, високо качество на социалната услуга;
-Осигурени са услугите „социален асистент“ и „личен асистент“ за 40 семейства с хора с увреждания и зависими от почасови грижи в домашни условия;
-Създадена е целева група от 20 души – безработни, социални и лични асистенти. След обучение те полагат грижи за хора с увреждания зависими от грижи в домашни условия в продължение на 6 месеца, на 8 часов работен ден;
-ССБ функционира в обновено помещение, с осигурен достъп за хора с увреждания, с осигурени здравословни и безопасни условия на труд на работещите в него лица от екипа по организация и управление на проекта, „личните асистенти“, „социалните асистенти“ и мобилния екип, както и за провеждането на работни срещи, срещи с работодатели и институции, за нормален достъп на всички заинтересовани лица от различните целеви групи;
-Като личен принос на Асоциацията са осигурени и раздадени, чрез дарение от Ротари клуб Евсиновград от Кристине Дагуел – Англия, помощни средства – инвалидни колички, тоалетни и столове за баня, канадки, бастуни и др.
Резултатите от проекта се вписват в новите изисквания на Закона за социалните услуги и личната грижа.
Устойчиво ще продължи да работи мобилен здравно-социален екип за лица с увреждания над 90% с решение на ТЕЛК.

АСОЦИАЦИЯ “ДА СЪХРАНИМ ЖЕНАТА”
9002 Варна, ул. „Кавала“ №1А, тел./ fax: 052/ 600 137;
e-mail: women_asg@abv.bg; www.woman-bg.bgIMG_3073