От 17 до 20 март 2013г. в гр.Шяуляй, Литва се проведе 4-та международна работна среща на екипа по проект E.T.O.S. „Ефективно обучение на хора в неравностойно положение”

От страна на българския партньор в срещата взеха участие Светлана Папазчева, в качеството си на външен експерт по проекта, и Свилен Маджов, сътрудник по Международни проекти към Дирекция „МСПП” към Община Варна и ръководител на проекта.

Домакин на Четвъртата работна среща и лидер за работна фаза 5 по проекта беше Social Inovation Center, Lithuania. Предварително подготвената програма включваше обсъждане и анализиране на Обобщения доклад от проведения курс „Обучение на обучителите” в шестте държави-партньори. Представител на Social Inovation Center презентира предстоящата работна фаза 5 „Пилотен курс”. С активното участие на всички партньори се проведоха работни дискусии по групи за обсъждане, допълнения и нови предложения за актуализиране на Наръчника за обучение с приложенията-формуляри за попълване към него. Представител на P.A. Group, Italy представи обобщена оценка на проектните дейности да момента.
Вторият работен ден на срещата стартира с доклад на главния счетоводител на проекта, включващ основни финансови въпроси, процедури и документи, свързани с отчитането дейността на партньорите. Лидерът по разпространение на проекта – Алесандро Карбоне от Hellas Europe, Greece презентира резултатите от популяризирането на проекта към момента. Обсъдено бе организирането и провеждането на IST курс за желаещите да бъдат обучени за обучители по програма ЕТОС. В обедните часове на втория ден се проведе медийното събитие за популяризиране на проект ЕТОС и провеждащата се в момента международна работна среща на партньорите – радио-интервю в местната радиостанция на координатора по проекта Ерика Грасо и лидера по разпространение – Алесандро Карбоне. За всички участници в срещата радио-интервюто беше излъчвано он-лайн, а с помощта на видео-връзка от студиото, излъчена на екран в залата станахме виртуални участници в събитието. Свилен Маджов – представител на Община Варна презентира работна фаза 6 на проекта и предстоящите дейности по фазата.
Четвъртата работна среща на партньорите по ЕТОС завърши с оценка на външния оценител на проекта – София Тсиортоу, Гърция, която присъстваше на срещата виртуално, чрез СКАЙП връзка. Координаторът на проекта Ерика Грасо начерта графикът за предстоящите проектни дейности до края на проекта – 31 март 2014 г.
Като резултат от проведената работна среща в рамките на два дни, бяха взети следните решения:

1. На база проведения курс „Обучение на обучителите” бяха обсъдени и получиха отговор всички възникнали въпроси по време на обучението.
2. Уточниха се детайлите на работна фаза №5 /WP4/ – Пилотен курс.
3. Приеха се две допълнителни отчетни форми за попълване в края на всеки месец от Пилотния курс.
4. Приеха се крайните срокове за изпълнението на дейностите по настоящия етап на проекта и изискванията спрямо изпълнението им.
5. Променя се датата на последната /пета/ двудневна работна среща на консорциума, предвидена за заключителна среща в края на проекта с цел провеждането и в активен работен период. Решението е тя да се проведе по-рано- на 7-8 ноември в Торино, Италия.

Съпътстващата документация и времевия график за предстоящите стъпки по проект E.T.O.S. ще бъдат изпратени към всеки един от партньорите от координатора по проекта – FORMATER, Италия и водещата организация за предстоящата работна фаза 5 – Social Inovation Center, Lithuania.

29 март 2013 г. Изготвил: Светлана Папазчева