Педагогико-родителска конференция за деца с РАС

Днес, 15.12.2018 г., в Асоциация „Да съхраним жената“ Варна се проведе Педагогико – родителска конференция по проблемите на разстройствата в аутистичния спектър при децата от 3 до 15 годишна възраст.
Целта на конференцията бе споделянето на положителни практики и резултати в развитието на деца със СОП, за предоставяне на експертна подкрепа на педагозите и родителите. Участниците бяха запознати от Д-р Йорданка Ненчева с новата база за функциониране на Дневен център за деца аутисти. Споделен бе опита на Сдружението и готовността за устойчивост на проектната дейност в перспектива.
В събитието участваха специалисти с експозета върху теми от дългогодишния си опит в сферата на работа с деца със СОП – проф. Христо Бозов д.м. – специалист барокамера, д-р Яна Пачолова – психолог. Лиляна Лазарова Янева – логопед, Любомира Манолова Иванова – специален педагог.
Между гостите, специалистите от екипа – социален работник, арт терапевт, психолози, и родителите на деца с РАС се проведе задълбочена дискусия, относно живота в аутистичния спектър. Обсъдиха се наболели проблеми, коментираха се успешни практики и се направиха предложения, свързани с реализирането на мултидисциплинарния подход и диференцирания хуманистичен метод на подкрепа потребностите на децата с РАС.

IMG_1828 IMG_4743 IMG_4745