Презентация на книгата

На 16.02.2017г. се проведе презентация на книгата „Политики за подкрепа на потенциала на възрастните хора като обществено значим ресурс”. На срещата присъстваха – екипа на Асоциация „Да съхраним жената”, авторите на книгата и представители на социалната администрация. Вниманието беше насочено към стратегията за създаване на качествено нови нагласи за подкрепа на възрастните хора. Как обществото да стане по-чувствително към проблемите и работата с тях. Проблемът да бъде развит във всеки аспект – трудова заетост, здравеопазване, отдих и активен живот.
Да се създаде и изгради стандарт за работа и възпитателна насоченост у младите хора. Да не се работи хаотично и да се гледа на нещата така, че те да се случват тук и сега, а да се мисли стратегически – да се използва интелектуалния капацитет на хората от всяка възраст.
Предложени и анализирани бяха методи за превенция на зависимостите и кризисното поведение на младите хора. Обсъден беше иновативният проект за Сребърната Социална Борса на Асоциацията за нова регулация на търсенето и предлагането на социалните почасови грижи в домашна среда. Наблегна се на работата с международни организации и партньорски практики като вниманието беше насочено към сравнителен анализ на резултатите от социалните услуги.IMG_5706 IMG_5715 IMG_5716