Пресконференция на проект „Функциониране на иновативен интегриран обществен модел за “Сребърна Социална Борса„“

АСОЦИАЦИЯ “ДА СЪХРАНИМ ЖЕНАТА”

9002 Варна,  ул. „Кавала“ №1А, тел./ fax: 052/ 600 137;

e-mail: women_asg@abv.bg www.woman-bg.bg

Проект BG05M9OP001-2.005-0062 – C01  е

 финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

П  О  К  А  Н  А

за пресконференция

на проект  Функциониране на иновативен интегриран  обществен модел за

“Сребърна Социална Борса„“

целяща да информира обществеността, участниците и изпълнителите по проекта за целите на проекта, за заложените дейности и начина на тяхното реализиране.

Дата: 17.08.2018г. Зала: Пресцентър

Начало: 11:00ч. Радио Варна

Период на проекта от 01.06.2018г. до 31.05.2019г.

Стойност на проекта е 123 360,00лв.  и се  финансира по Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.eufunds.bg

Покана пресконференция