„Приобщаване на детето с РАС в предучилищното и училищното образование“

На 16.07.2018г. в „Междупоколенческия център“ към Асоциация „Да съхраним жената“ на ул. „Кавала“1-А се проведе среща със специалист логопед-Лиляна Янева по Проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър /РАС/ и техните семейства”, финансиран от Община Варна, Дирекция „Социални дейности“.
На срещата се обсъжда темата:
„Приобщаване на детето с РАС в предучилищното и училищното образование“.
Логопеда – Лиляна Янева запозна родителите със законодателните мерки, които са взети за допускане в детските градини и училище на деца от аутистичния спектър.
Тя сподели, че все още се срещат трудности приобщаването на децата аутисти в училище, в масови групи. Необходими са допълнителни извънкласни занятия в училище.
Към момента осигуряването за правилното емоционално и езиково развитие в детските градини и училищата се грижат допълнително назначени – логопеди, ресурсни учители, психолози, ерготерапевти, но поради големия брой деца, които се нуждаят от подкрепа и малкия на брой специалисти в сферата, терапията се предоставя веднъж седмично.
Продължава записването на деца в целевата група.
Интересна мобилна програма се осъществява с децата и техните родители.

IMG_1656