Проект „Да победим риска заедно“, под-грантова схема на проект „WTD – Да работим заедно за развитие“ – – март-юни 2014 г.

Проект: „ДА ПОБЕДИМ РИСКА ЗАЕДНО”

Подгрантова схема на Проект „Да работим заедно за развитие” /WORKING TOGETHER FOR DEVELOPMENT – WTD/

Водеща организация: Асоциацията на агенциите за местна демокрация – ALDA , Страсбург, Франция

Партньор: Асоциация „Да съхраним жената” Варна

Продължителност на проекта: 15 март – 15 май 2014г.

Финансираща организация: Съфинансиране от ЕС /чрез ALDA/ и Асоциация „Да съхраним жената”.

Целта на проекта е да се създаде качествено нов социален модел на грижа и подкрепа за младите хора в неравностойно положение чрез включване на различни заинтересовани страни, НПО, местни власти и експерти. Проектът е насочен към подпомагане и овластяване на младите хора в неравностойно положение за справяне със социалните рискове от придобиване на умения за самопомощ и включване в обществения живот чрез организиране на специализирани модули за обучение. Проектът има специфичен фокус в споделянето на резултатите от проекта и създаване на възможности за развитие между организации на гражданското общество и местните власти и ще включва партньори от други страни (Молдова, Румъния), за да се дискутира новия модел на грижа в разширения Черноморски регион. Проектът също така ще доведе до създаване на манифест за насърчаване на социалната интеграция на младите хора с увреждания като основен инструмент за бъдещо повишаване на осведомеността и разпространение на този аспект в дългосрочна перспектива.

Преки бенефициенти: 25 младежи и девойки в социален риск – с ментални и физически увреждания, лишени от родителски грижи от СУПЦ „Анастасия Д-р Железкова”.

Непреки бенефициенти: Екип от специалисти от институцията СУПЦ, представители на НПО, работещи в социалната сфера, представители на общинските и държавни институции, на специализирани здравни заведения, на православната църква, на бизнеса.

Резултати:

1.Обучени, мотивирани и социално интегрирани 25 младежи и девойки с увреждания и лишени от родителски грижи.

2.Общо 65 души – съпричастни и с личен принос в преодоляване на маргинализацията на бенефициентите и побеждаване на социалния риск.

3.Обобщен и апробиран в практиката на качествено нов обществен модел за грижи и социална подкрепа на млади хора в риск, за тяхната успешна социална интеграция.

4.Внедрена позитивна европейска практика за продуктивно взаимодействие на четирите власти – местна, държавна, гражданска и медийна за преодоляване на социалния риск върху крехките млади хора, в изпълнение на стратегията Европа 2020 в социалната сфера.

5.Укрепнал капацитет, обогатен с нов опит на целевата група, на НПО, на институции и организации, на представители на местната власт и медиите.

15 март 2014 г.
Варна