Проект №: BG051PO001-7.0.01-0032 „ЧЕРНОМОРСКА СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ЕФЕКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

Проект №: BG051PO001-7.0.01-0032 „ЧЕРНОМОРСКА СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ЕФЕКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

Водеща организация:
Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО)

Партньори:
COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.; Асоциация „Да съхраним жената”; Сдружение с нестопанска цел „Вяра и надежда” Варна

Продължителност на проекта: 12 месеца (май 2012 – април 2013)

Финансираща организация: ОП “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество, BG051PO001-7.0.01 „Без граници – компонент 1”

Проектът цели изграждане на устойчив модел за повишаване на капацитета и за насърчаване ефективното сътрудничество между неправителствените организации в социалната сфера на територията на Българските Черноморски общини чрез прилагане на добри европейски практики, обмяна на опит, знания и идеи.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
1.Засилване сътрудничеството и взаимопомоща между неправи¬телствени организации, работещи в социалната сфера
2. Повишаване капацитета на социално ориентираните НПО за взаимно сътрудничество и координирани дейности
3. Изграждане на „Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество” (уеб-базирано електронно приложение), която да инициира диалог, да активизира и улесни комуникацията между нестопанските организации от различните социални сектори, да осигури прозрачност в работата на НПО, да популяризира техните кампании и проекти, да съдейства при създаване на връзки с европейски НПО, работещи в различните социални сфери
4. Провеждане на успешна информационна кампания, която да гарантира интерес към създадената социална мрежа, нейната устойчивост и мултиплициране на генерирания опит

Целева група: 80 представители (ръководители и служители) на неправителствените организации, работещи в социалната сфера на територията на Българските Черноморски общини

Преки бенифициенти: Всички неправителствени организации, ангажирани предимно с проблемите на хора с физически увреждания, дългосрочно безработни, трудноподвижни хора, самотни възрастни хора и млади майки, нереализирани и дискриминирани жени, т.н на територията на Българските Черноморски общини

Непреки бенифициенти: Хората с физически увреждания, дългосрочно безработни, трудноподвижни хора, самотни възрастни хора и млади майки, нереализирани и дискриминирани жени и други рискови групи хора.

СЪЗДАВАТ ЧЕРНОМОРСКА СОЦИАЛНА МРЕЖА ОТ НПО СЪС СОЦИАЛНИ КУАЗИ

Във Варна се състоя Обществен форум на НПО, работещи по социални каузи за сплотяване на общността.

От 10 месеца Асоциация на Българските Черноморски общини, Асоциация „Да съхраним жената”, Сдружение „Вяра и надежда” и COOSS MARCHE, Италия работят по Европейски проект за създаване на Черноморска социална мрежа от НПО. Новата непазарна и нестопанска структура ще обединява 80 НПО от областите Варна, Добрич и Бургас.
Целите на това обединение са да се сплотят организациите на гражданското общество в Черноморския регион, за да могат по-успешно да отстояват своята хуманна мисия пред местната власт, държавните и специализирани институции. Участниците във форума обсъждаха положителни европейски практики от реализиран социален опит в Италия, Полша, Литва, Германия и девет Балкански държави. Водещи варненски НПО споделиха свои иновативни методики на работа с хората в риск и с увреждания. Особено внимание бе отделено на мениджмънта на неправителствения сектор, на обучението на човешките ресурси, на повишаване ефективността от социалните дейности, за по-активно проучване на потребностите но целевите групи от деца, младежи, хора с увреждания и възрастни хора.
Новата социална мрежа ще администрира иновативни модели за сътрудничество по проектни дейности, за коалиране по обществено-значими каузи, за лобиране с благотворителни цели.
Доц. Д-р Станка Маринчева дмн в качеството си на Директор на Дирекция „Здравеопазване и социални дейности” в Община Варна промотира Общинската социална програма за 2013 г. Тя даде заслужена оценка на активната работа на над 680 специалисти в НПО, които са лицензирани доставчици на социални услуги за над 3600 нуждаещи се варненци. Въпреки кризата, община Варна, Общинския съвет са увеличили средствата, заделени за безплатен градски транспорт за пенсионери и хора с увреждания, за домашни помощници, за социален патронаж и за малки социални проекти.
Форумът завърши с намерението през месец март да се официонализира старта на Черноморската социална мрежа, да заработи със свой специален сайт за широк достъп за споделяне на проблеми, търсене на подкрепа, за организиране на граждански инициативи със социална насоченост.

01.03.2013
Варна
Й.Ненчева