Проект №518564-LLP-1-2011-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “ Е.Т.О.S. – Ефективно обучение за социално изключени“

Продължава работата по европейски проект ETOS – «Ефективно обучение за хора в неравностойно положение»

Община Варна в партньорство с 10 международни организации от 5 държави, членки на ЕС – ИТАЛИЯ , ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЪРЦИЯ, ПОЛША и ЛИТВА, и Асоциация „Да съхраним жената” Варна работят активно по проект ETOS – «Ефективно обучение за хора в неравностойно положение».

Проектът реализира иновативен обучителен подход и система за сертифициране на хора с обучителни затруднения, нискоквалифицирани възрастни, младежи и възрастни, отпаднали от училище, дълготрайно безработни. Съгласно заложените дейности по работна фаза 4 на проекта, Асоциация „Да съхраним жената” организира и проведе във Варна уъркшоп „Обучение на обучителите” с представители на 12-те избрани фирми, които ще приемат, обучат и сертифицират 24 бенефициенти по програма ETOS, съгласно изготвената методика за обучение и система за сертифициране на уменията. Основната цел на обучението е да бъдат обучени представителите на фирмите, които ще станат вътрешни обучители на избраните бенефициенти на самото работно място. Предстои началото на същинската част от проекта – Пилотен обучителен курс за избраните бенефициенти – безработни мъже и жени от град Варна. ETOS е учене на работното място и сертифициране на основни умения придобити чрез практическо обучение. Проектът носи значителна стойност и много ползи. Увеличава шансовете на хората в неравностойно положение, дълготрайно безработни, за достъп до работа, за която ще бъдат компетентни и сертифицирани, а работодатели и хора от практиката имат нова роля на обучители. Съвместната работа на 10 организации от 6 различни държави ще доведе до положителен тласък към алтернативни и по-добри начини за обучение на терен, за мотивация да обучаваш, да бъдеш обучаван в реална среда.

12.02.2013 г. Материалът подготви: Варна Светлана Папазчева Професионален обучител-експерт по проект ETOS Асоциация „Да съхраним жената”

http://www.etosproject.eu/

Ноември 2011г. – Април 2014 г. финансиран по Програма „Обучение през целия живот”- подпрограма Грюндтвиг: Многостранни проекти

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА КОНСОРЦИУМ ОТ 10 ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ 6 ДЪРЖАВИ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ИТАЛИЯ , ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЪРЦИЯ, БЪЛГАРИЯ, ПОЛША и ЛИТВА, от които
– 4 агенции за професионално обучение;
– 1 университет ;
– 2 асоциации, представляващи правата на хората в неравностойно положение
– 2 общини

Специфичната цел на проекта е да се разработи иновативна методология за обучение и система за сертифициране на уменията за нискоквалифицирани хора. Методологията за обучение, която ще бъде тествана по време на проекта, ще бъде изключително практична и ще се проведе предимно в компании (малки фирми и еднолични търговци), а предприемачите (подкрепени от опитни преподаватели) ще станат обучители.

Иновативният характер на този проект се състои в методологията, използвана за основно и професионално обучение на тази целева група. Обучението на тези хора ще бъде почти изцяло проведено във фирми и от предприемачи. Тези професионалисти ще обучават в естеството на работа в самата среда, като бъдат адекватно обучени и подкрепяни от външни обучители, като по този начин те ще проведат практическо обучение на хора, които поради техните трудности, не се вместват в рамките на традиционното обучение в класната стая.

Системата за сертифициране е базирана на иновативен метод на оценка. Целта е обучаваните да получат сертификат, базиран на техните реални компетенции като той ще удостоверява и най-малките умения, придобити по време на обучението. Целта на проекта е да помогне на уязвимите групи чрез преминаване на практическото обучение, да могат да удостоверяват придобитите си умения, получавайки сертификат. Сертификат ще се издава на всеки един етап от изпълнение на задачите, дори лицето да не завърши обучението докрай. По този начин моделът на обучение ще бъде в състояние да даде на обучаемите квалификация с подробно описание на всички задачи, които са в състояние да изпълняват. Този сертификат ще бъде припознат в Европейския съюз, което ще увеличи шансовете да бъдат наети на работа, която ще отговаря на личните им очаквания и професионални възможности.