Публично обсъждане на дейността на Асоциация „Да съхраним жената“

Във връзка с промените в социалната сфера, които ще настъпят в следствие прилагането на новия закон за предоставянето на СУ на 19.02.2021 год. се състоя публично представяне на дейността на Асоциация „Да съхраним жената” и двете и структури ЦСРИВЖ и ЦСРИДУ.

Официални гости бяха д-р Лидия Маринова – Заместник-председател на Общински съвет – Варна и зам.-председател на Постоянна комисия по социална политика към НСОРБ и общинските съветници – Милена Димова и Йорданка Проданова.

 Посетени бяха двата Центъра за Социална Рехабилитация и Интеграция за деца с увреждания „Живот под дъгата“ (ЦСРИДУ/аутизъм) и Център за Социална Рехабилитация и Интеграция за възрастни жени „Импулс“ (ЦСРИВЖ), изградени с иникална дарителска кампания.

Срещата започна с кратко представяне от страна на гостите, след което всеки от експертите от  двата центъра презентира позицията си в организацията.

Ръководител социални дейности в ЦСРИВЖ – Нели Николова, презентира дейността на Асоциацията от нейното създаване, като специално място в презентацията, Николова насочи вниманието към социалната услуга Център за социална интеграция на възрастни жени с увреждания и в риск. Широкият спектър от над 36 социални дейности на центъра, бе подкрепен със снимков материал за всяка от дейностите, които се предоставят на 95 потребители, при капацитет 45.

Ръководителят на екипа Петя Райчева, представи работата на Център за 25 деца с разстройства в аутистичния спектър. В снимкови анализи ръководителят  презентира работата с децата и техните родители. Мултидисциплинираният екип от специалисти, които работят с децата постигат значими резултати.

Председателят на Асоциация „Да съхраним жената” – д-р Йорданка Ненчева в качеството си на основател, ръководител и двигател на дейността на двата центъра, изрази перспективите за устойчиво развитие на медико-социалните и образователни дейности. Тя обърна внимание на трудностите, с които се сблъскват работещите в сферата на социалните услуги и необходимостта от яснота по отношение критериите за Закон за качеството на услугите, лицензирането съгласно новия Закон за СУ.

 „Усилията ни са насочени към създаването на постоянно действащ механизъм за взаимодействие с община Варна и богата съвместна работа с институциите, отговорни за прилагането на комплексните социални грижи към децата, семействата в риск и възрастните хора. Основавайки се на опита си, искаме да допринесем за приемането на интегрирани програми, инициативи и мерки от страна на  МОН, МЗ и МТСП, Държавни агенции и др.” – сподели д-р Ненчева

Гостите на срещата и екипите от двата центъра обсъдиха някои принципни правила заложени в наредбите от ЗСУ, както и възможностите за сътрудничество с ВУЗ-овете в града.  

Д-р Маринова изяви своята готовност за подкрепа на формулираните въпроси и неяснотите в реализацията на новия закон, които ще бъдат отправени  към Министерството на труда и социалната политика.

Тя отправи сърдечен поздрав към ръководството и екипите на двата Центъра за извършената уникална за страната ни дейност. Изрази своето възхищение от ентусиазма, постоянството и постигнатите резултати в социалната сфера и осъществяването на междупоколенческа връзка и диалог, чрез  правилно насочена социална ангажираност към различни възрастови групи потребители. Община Варна дава положителен пример, как се работи в продуктивно сътрудничество с доставчиците на социални услуги, с иновации, креативност и отговорност към нуждаещите се слоеве от гражданите на Варна.