„Социална подкрепа, чрез иновативни практики, за семейства в социален риск с деца аутисти”

“Реализиране на иновативни социални дейности за интеграция след проучване потребностите на уязвимите социални групи чрез финансиране на неправителствени организации от oбщина Варна

Проектът  е насочен към 25 деца, на възраст от 3 до 15 години с разстройства в аутистичния спектър /РАС/ и 50 техни родители.

Проектът има за основна цел да предостави междусекторна комплекстна услуга в специално оборудван Междупоколенчески център за социална рехаби17424622_1415383058484013_3258749950255287566_nлитация и интеграция  /МПЦСРИ/ с 5 терапевтични кабинета, включваща следните дейности: социална подкрепа за ранна диагностика и терапия, консултации с медици, психолог, педагог, логопет; арт, трудова и речева терапия, рехабилитация,психологическа подкрепа, индивидуална и групова работа, образователни и творчески дейности за деца с аутизъм и техните семейства.

Услугата стартира безплатно.
За записване на тел:052/600137;

Общо времетраене на проекта:

Шест месеца от 2 май до 31 октомври 2017г.