Среща със специалист психолог – Яна Пачолова

На 08.08.2018г. в „Междупоколенческия център“ към Асоциация „Да съхраним жената“ на ул. „Кавала“1-А се проведе среща със специалист психолог – Яна Пачолова по Проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства”, финансиран от Община Варна, Дирекция „Социални дейности“.
На срещата се обсъди темата:
„Изграждане на умения и режим на самообслужване на детето с РАС“.
Яна Пачолова е психолог към Фондация „Искам бебе“, Варна.
Тя е и специалист, който работи с деца от аутистичния спектър и техните родители.
Пред родителите на децата с РАС тя сподели, че те се повлияват най -ефективно чрез високо структурирани обучителни програми, съобразени с потенциалните им възможности и индивидуални потребности.
Разработени са много програми, които се прилагат интегрирано. Обучението трябва да е насочено към областите, които не успяват да се развият спонтанно. Затова целта при деца с РАС е преди всичко развитие на социални умения и емпатия, както и към формиране на самостоятелност. Това се случва посредством развитие на комуникативни умения и стимулиране на различни форми на взаимоотношение. Всички деца от спектъра се нуждаят от изграждане на пространствена ориентация и умения за самообслужване. Ефективността на всеки подход е в зависимост от неговата гъвкавост, изграждане на мотивация чрез позитивна подкрепа и плавен преход към обучителна среда.
Ефективната програма включва и работа с родителите и учителите.
Основната цел на терапията е да бъде намерен най-подходящия индивидуален подход за корекционно въздействие.
Проектът „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства“ продължава с включване на децата с дейности на открито.
На 11.08.2018г. предстои посещение на Историко-етнографският комплекс, Прабългарско селище „Фанагория“, намиращ се в кв. “Аспарухово”, Варна, на тема: Да опознаем българските съкровища“.

IMG_2105IMG_2117 IMG_2105