Супервизия 28.08.2020

На 28.08.2020 г. се проведе супервизия на екипа на ЦСРИВЖ със супервизиор Мирослав Минков в лятната градина на ул.“Кавала“1А. В супервизията за обединяване на екипа в подобряване на общата цел за ефективно предоставяне на социални услуги се включиха всички от екипа – Йорданка Ненчева – управител, Нели Николова- ръководител социални дейности, Милена Атанасова – трудотерапевт, Петя Петкова- трудотерапевт, Тоня Танкова – психолог, Ани Станкова – социален работник, Аксения Николова – педагог. Използвани бяха проактивни методи за интерпретиране, задача за идентифициране, ролеви игри, тестове за концентрация и проява на емпатия. Всеки от екипа, беше поставен в различна роля и ситуация. След всяка от тези задачи и игри, бяха направени анализи от супервизиора Мирослав Минков. Чрез метода на провеждане на супервизията в присъствието на работодаделя в ролята му и на колега в екипа, се подпомага по-ефективното провеждане на сесията и паралелно с нейното провеждане се поддържа непрекъсната обратна връзка между супервизор и супервизиран.