Тече ремонт на “Сребърна Социална Борса„

Асоциация „Да съхраним жената“ стартира реновиране на етаж на ул. „Кавала“№1А, във връзка с работата си по проект „Функциониране на иновативен интегриран обществен модел за “Сребърна Социална Борса„“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и стартира месец юни 2018г.. www.eufunds.bg
Базата се подготвя за функционирането на Сребърна Социална Борса с оборудвани обучителни много функционални кабинети за обезпечаване работата на личните и социални асистенти и мобилния екип състоящ се от медицинска сестра, психолог и рехабилитатор. Работата по ремонта на помещението завършва. Изградена е нова ел инсталация и ВиК инсталация, сложена е нова дограма и се шпакловат помещенията, а също и се укрепват. Сребърна Социална Борса ще функционира в реновираното помещение, с осигурени здравословни и безопасни условия на труд на работещите в него лица от екипа по организация и управлението на проекта и специалистите консултанти. Освен работни кабинети ще има рехабилитационен кабинет, зала за комуникации. Помещенията ще се ползват и за провеждане на работни срещи, срещи с работодатели и представители на различни институции, с осигурен нормален достъп на всички заинтересовани лица от различните целеви групи на проекта.
В проекта са включени три целеви групи:
• социални асистенти, лични асистенти за обгрижване на хора с увреждания, болнолежащи за почасови грижи в домашни условия – 20 души на трудови договори за 6 месеца от 12.2018г. до 05.2019г.
• хора в трудоспособна възраст 30 души, за обучение и мотивация, заети до сега в полагане на грижи за лица с увреждания, болнолежащи в домашни условия.
• нуждаещи се от почасови грижи в домашни условия за шест месеца, хора с увреждания, болнолежащи 40 души.
Периода на изпълнение на проекта е от 01.06.2018г. до 31.05.2019г., на стойност на проекта е 123 360,00лв..
Предстоящо по проекта е осъществяването на редица мотивационно – информационни сесии с безработните лица, обхванати към проекта за информиране и консултиране, психологическо подпомагане, оказване на съдействие за намиране на работа. Темите, които ще се разгледат ще са :
 Как да се подготвим и представим пред работодател;
 Как да подготвим СV;
 Как да овладяваме конфликти; бизнес комуникацията – ключ към успеха, умения за работа в екип;
 Мениджмънт на времето.
Ще бъде организиран и бизнесфорум по корпоративна социална отговорност с представители на варненския бизнес. Информация за всички предстоящи дейности и включване в проекта може да получите на сайта на Асоциация „Да съхраним жената“ – https://woman-bg.bg/ , и на място в офиса на Асоциация „Да съхраним жената“ с адрес , ул. „Кавала“ №1А, телефон за контакт: 052/ 600 137 и e-mail: women_asg@abv.bg.

Лица за контакт:
Теодора Паприкова – 0895/ 770 120;
Росица Иванова – 0878/305 137;

IMG_3748 IMG_3764 IMG_3765 IMG_3853 IMG_0145 IMG_0146 IMG_0152