Класирани кандидати за ползване на услугата личен/ социален асистент

 

Проект BG05M9OP001-2.005-0062-C01 Асоциация „Да съхраним жената”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Класирани кандидати за ползване на

услугата личен/ социален асистент стартираща м. 12.2018г. 

Дейност по Компонент 2 „Предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашни условия от „социален“ асистент , „личен“ асистент и „мобилен екип“ от медицинска сестра и рехабилитатор.

Кандидатствали 63ма, от които са одобрени за получаване на услугата 45 души.

 1. Цвета Стефанова Каменова;
 2. Дочо Димов Дочев;
 3. Димитър Ненов Иванов;
 4. Хасан Яшар Хюсеин;
 5. Яшар Хюсеин Исмаил;
 6. Донка Илиева Николова;
 7. Анка Юлиева Миленова;
 8. Георги Димитров Георгиев;
 9. Добринка Маринова Томова;
 10. Николинка Кръстева Иванова;
 11. Димитър Недялков Тодоров;
 12. Киро Николов Киров;
 13. Дончо Тодоров Иванов;
 14. Зорница Стаменкова Люцканова;
 15. Дочка Алексова Николова;
 16. Петранка Михалова Каменова;
 17. Калинка Огнянова Антонова;
 18. Стефан Огнянов Антонов;
 19. Янко Добрев Николов;
 20. Велико Красимиров Великов;
 21. Кристиян Николаев Стойнов;
 22. Веселина Йорданова Маринова;
 23. Снежанка Маринова Николова;
 24. Димка Маринова Кирова;
 25. Райка Димитрова Лазарова;
 26. Цветанка Стоянова Янчева;
 27. Иванка Атанасова Иванова;
 28. Блага Стоянова Бинева;
 29. Георги Стоянов Стоянов;
 30. Илия Димитров Димитров;
 31. Мария Маринова Димитрова;
 32. Златинка Янева Василева;
 33. Дияна Иванова Бояджиева;
 34. Павел Стойков Кръстве;
 35. Йордан Петров Йорданов;
 36. Велчо Христов Христов;
 37. Красимира Димитрова Златева;
 38. Кремена Иванова Бойчева;
 39. Христина Димитрова Костадинова;
 40. Виолетка Михайлова Ламбова;
 41. Васил Тодоров Василев;
 42. Момка Димитрова Лодозова;
 43. Русанка Колева Анастасова;
 44. Добромир Радев Желязков;
 45. Михаил Костадинов Златев;

Кандидатите не влезли в одобрената група, ще останат като база данни за проектният период, която ще се обновява и от която при отказ от услугата от одобрените лица на следващ етап или възникване на друга причина за невъзможност за включване в проекта ще се класират нуждаещи се от грижи за IIЦГ.