Oбучителна сесия на безработни лица

На 08.11.2018г. на ул. „Кавала“ 1-А се състоя втората обучителна сесия на безработни лица в трудоспособна възраст по Проект „Функциониране на иновативен интегриран обществен модел за “Сребърна Социална Борса„, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос №1 „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“ и приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Като ментори са включени в обучението: психолог; трудов експерт „Бюро по труда“, и експерти по бизнес и комуникации.
В срещите ще се комбинират теория, лекции, упражнения, тестове, решаване на казуси, интерактивни игри и посещения във успешни варненски фирми и институции.
Първият представител на работодателите е Управителя на фирма „Виктория уникат“, която представи, една от най-успешните фирми за модни дрехи и аксесоари в страната. Тя представи своите фирмени продукти и съобщи, че трудно се намират квалифицирани кадри в шивкашката промишленост, въпреки високата безработица. Също така обяви свободни работни места за почасова или дистанционна работа, на които могат да кандидатстват безработните лица, след приключване на обучението.
Проектът стартира на 01.06.2018г.
Той е насочен към създаване на една качествено, нова по-модерна регулация на взаимоотношенията и хармонизиране на интересите с потребностите и с възможностите в процеса на търсене и предлагане на социални услуги, за все по-пълно удовлетворяване на гражданите в социалната сфера.
Проектът включва реализиране на следните дейности:
 Професионално информиране и консултиране, включително по въпросите на упражняването на трудови и осигурителни права на лица, полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждания;
 Подобряване достъпа до почасови услуги в домашна среда;
 Насърчаване участието на трудоспособни пазара на труда, на незаети членове на семейства и хора с увреждания;
 Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, чрез иновационна мобилна социална услуга;
 Новонаети 20 назначени асистенти ще обгрижват 40 потребители зависими от грижи почасово в домашна среда и 30 освободени от грижи лица ще бъдат консултирани и мотивирани за старт на трудовия пазар.
Обучителните и мотивационни сесии продължават за социални и лични асистенти, както и за безработни лица.
Целта е да се увеличи трудовата заетост и да се окаже социална подкрепа на хора зависими от грижи.45846517_2088960894459556_8591683940769595392_o IMG_4476 IMG_4478 45742659_2088961257792853_2455198946448900096_o