„Педагогически мениджмънт и управление на времето“

На 18.03. 2022 успешно се проведе обучение на млади педагози, организирано от Асоциация „Образование, иновации, развитие“ съвместно със специалисти по проект “Enter” на тема „Педагогически мениджмънт и управление на времето“ с лектори Проф. Юлия Узунова д.и.н. и Йорданка Ненчева д.ф.н. Гражданското общество трябва да подкрепя младите учители за повишаване на техните знания и умения. Обучението е насочено към изграждане на нов модел на работа от педагогическите специалисти за работа и оценяване резултатите на децата и учениците. През последните две години се наложи и дигиталното образование в България, което е още един сигурен знак за мястото, колко са важни иновативните практики в началното и средно образование в страната. Расте броят на децата със СОП в детските градини и в паралелките в училищата. Това предполага необходимост от квалифицирани педагогически кадри, подготвени за работа с такива деца. На учителите се предложиха работещи практики за въвеждане на децата със СОП в общите занимания и разкриване на силните им страни и личностни потенциали. Непредвидените допълнителни ваканции също отнемат от времето за обучение и работа с децата. Затова мениджмънтът на времето е важен елемент за качествена педагогическа работа. От Министерството на образованието се обмислят мерки за удължаване на учебната година, което още не е прието и има голям брой противници. В подкрепа на учителите към този момент е единствено правилният разчет на времето и използването на работещи и утвърдени практики в тази посока. Въвеждането на иновативните стратегии и подходи за планиране, са ключови умения в създаване и реализиране на успешна професионална реализация. Проф. Юлия Узунова д.и.н представи пред аудиторията методи и критерии по циклични системи за успеваемост чрез планиране подходите на работа. Набелязаха се точки, по които педагозите да се водят в изготвянето на критерийна система и начини за оценяването й. Обсъдени бяха средствата за развитие на ученика като личност и инструментите за диагностика на постигнатото в социален план и усвоени умения, инструменти за развитие и стимулиране на личностното израстване на подрастващите. Обсъдени бяха методите на работа на сумативното оценяване в началото и в края на учебната година и ролята му в цикъла на формиращото оценяване. Разкрити бяха силните и слабите му страни, начини за преодоляване на матричния подход за всички ученици и масовото му използване в образователната система.Проф. Юлия Узунова д.и.н. е водещ коуч в България, мотиватор и застъпник на идеята за удължаване на жизнения цикъл на човека чрез учене през целия живот. Разгледани бяха в световен план системите за обучение на деца и младежи и бяха предложени работещи практики за адаптиране към българската образователна система, за нейното усъвършенстване. В представянето си пред аудиторията Д-р Йорданка Ненчева обърна внимание на изготвянето на личния работен план за деня и за седмицата, как той да е максимално ефективен за педагогическите специалисти и как лесно да го наложат в ежедневната си работа. От разгледаните до момента практики може да се направи извод, че над 80 процента от младите педагогически кадри излизащи от университетите не могат да планират времето си, това ги напряга и затруднява. Д-р Ненчева успешно убеди присъстващите, че планирането не е формална форма за запълване на работния лист, а сигурен начин да успеят да вкарат „допълнителни часове“ в 40 часовата си работна седмица, които да работят в техен интерес и да им помогнат в израстването като успешни педагози. Тя им представи работещи практики, които да използват, на база на натрупания опит през годините сравнен с опита на педагози от различни страни по света. В последните пет години Д-р Йорданка Ненчева е доказан ръководител в международни европейски проекти за споделяне на работещи иновативни практики за работа с деца със СОП и с възрастни лица. Тя споделя опита на доказали се обучители от Италия, Франция, Испания, Гърция, Турция, Полша, Литва и др. В третото хилядолетие, в което живеем иноваторите и хората двигатели за идеи са единствените, които ще се откроят като специалисти в сферата си и ще могат да израстват напред, подготвяйки кадри достойни за социални взаимоотношения с околните и за качествена заетост на пазара на труда.