За нас

r001-031

Асоциация ”Да съхраним жената” е доброволно сдружение, юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/. Асоциацията извършва дейността си в обществено полезна дейност.

Приоритетите на работа са свързани с реализирането на основната цел за формиране на съвременни нагласи и модели за пълноценно участие и развитие на жените в семейството, бита, бизнеса и обществото.

 • Подпомага жената и семейството за съхраняване на българските добродетели, ценности и традиции в съответствие с Европейските стандарти.
 • Насърчава женската инициативност и предприемачество за успешен бизнес и ограничаване на женската безработица.
 • Организира образователни курсове, симпозиуми, конкурси, публични дискусии, кръгли маси, проучвания, анализи и семинари за пълноценна професионална реализация на жените като предприемачи, мениджъри и специалисти в съвременните икономически условия, както в частния, така и в обществения сектор, съобразно европейските стандарти.
 • Създава и поддържа контакти, работи по проекти в партньорски отношения с други нестопански организации със сходни, сфери на интереси.
 • Организира широка здравна просвета и култура за постигане на здравословен начин на живот на девойките и жените.
 • Разпространява информация по актуални здравни, социални, правни и икономически въпроси, свързани със семейството и жената.
 • Планира и организира мероприятия, свързани с борбата с тютюнопушенето, алкохолизма и наркоманията при подрастващите и младежта.
 • Провежда здравно-просветна дейност във връзка с контрацепцията, безплодието и семейното планиране, както и превенция на социално значимите заболявания сред девойките и жените.
 • Реализира програми и проекти финансирани от европейски, международни и национални фондове, както и от държавните и обществени органи за решаване на социални, икономически, професионални, морално-нравствени и др. проблеми на девойките и жените в Р. България.
 • Активизира жените за участие в процеса на равнопоставеност на половете в сферата на управлението, бизнеса и семейството.
 • Мобилизира жените за активно участие за промяна на обществения модел за грижа за децата и младежта.
 • Популяризира положителните образи на достойните жени майки, съпруги, професионалистки и жените с активна гражданска позиция, като пример за подражание, чрез печатни материали, чрез медиите, чрез конкурси, форуми и др. форми.
 • Организира спомоществователни, благотворителни, спонсорски и дарителски инициативи с други организации, частни и държавни фирми. Пропагандира и популяризира дейността на Асоциацията в област Варна, страната и Европейския съюз.
 • Сътрудничи и членува в международни, европейски, национални местни органи и организации, които отговарят на целите на Асоциацията.

Към спонсорите !
Ако желаете да направите дарение в подкрепа на нашата кауза, бихте могли да го направите на следната банкова сметка:
Банка ДСК
IBAN: BG82STSA93000005872546
BIC: STSABGSF
Получател: Асоциация „Да съхраним жената“- Варна