ЦСРИДУ

 http://poddagata.bg/

Център за социлна рехабилитация и интеграция за деца с увреждания “ЖИВОТ  ПОД  ДЪГАТА” е част от асоциация „Да съхраним жената”. Създаването на нашия център е плод на проучване на потребностите и работа със семейства на деца с РАС по проекти в продължение на три години. На база получените резултати асоциацията поема отговорното решение за организирането и предлагането на услуга, основаваща се на мултидисциплинарен и диференциран подход в работата по подкрепа на децата с аутизъм и техните семейства. ЦСРИДУ  “ЖИВОТ  ПОД  ДЪГАТА” е първият център за деца аутисти в България, създаден не от родители, а от НПО и експертен екип, с широка бизнес и обществена подкрепа. И съответно първият лицензиран център за деца с РАС във Варна, създаден  с решение на Общински Съвет, като част от социалната политика на Общината.

Помещенията на центъра са  ремонтирани, обзаведени и оборудвани с компютърна техника и модерни терапевтични средства на стойност 150 000лв., всичко това бе постигнато посредством мащабна благотворителна кампания.

При нас се  предоставя мултидисциплинарна подкрепа на повече от 20 деца на възраст от 4 до 18г. с поставена диагноза от аутистичния спектър, обхванати в системата на образованието. Ние предлагаме индивидуална работа с всяко дете, като се прави диагностика и оценка на ресурсите на детето, а също така и на нуждите на родителите и семейството от подкрепа. Обръщаме изключително внимание на развиващата се образователна и компенсаторна дейност, педагогическата рехабилитация, логопедична рехабилитация, психлогическа рехабилитация. Центърът предлага и изнесени услуги: хипотерапия и плуване. Работата със семейството е в  основата на терапевтичната дейност. Училище за родители, консултиране с външни специалисти, координиране с екипите за личностна подкрепа в училище и в детската градина и още много други методи и подходи при работа с децата, които са представени подробно в частта дейности и услуги.

Стартирането на услугата започна с начално обследване на всички 20 деца, одобрени за ползватели /по определените критерии/ от мултидисциплинарен екип: педиатър, клиничен психолог, логопед , двама специални педагози и кинезитерапевт.

Резултатите от обследването на детето  и първичното интервю с родител са вписани в протоколи. Всеки от специалистите е описал статус и препоръки за работа в своята област.

При стартиране на услугата за всяко дете е изготвена  социална оценка на потребностите.

През първите два месеца  режимът на посещение в центъра / за всяко дете – ежедневно от 9 до 11-12ч/, позволява на фона на адаптация на децата, да бъде наблюдавана груповата динамика – синхрон, непоносимост, общи силни страни и общи дефицити. Това дава добра информация за изготвяне на адекватен график за почасови посещения и комбиниране на децата. Общо децата са разпределени в две възрастови групи: от 5 до 10 и от 11 до 16г  при организиране на групови сесии.