Международно обучение на ментор-обучители за кариерно наставничество по проект “Enter”

Екипа на Асоциация „Да съхраним жената“ участва в тридневно обучение в Англия в сътрудничество с шест европейски държави – Англия, Кипър, Франция, Литва, Исландия, Словения за споделяне на работещи практики за наставнически модел с маргинализирани групи.
Срещата беше насочена към обучение на ментори за връщане на маргинализирани лица в конкурентно способна среда на пазара на труда.
Основните задачи, които се обсъдиха на обучението бяха:

 • Да се подберат преподаватели за възрастни с иновативна методика за наставничество, насочена към приобщаването на младите хора в неравностойно положение. Иновативната методология за кариерно наставничество ще спомогне повишаването на квалификацията на преподавателите и ще разшири възможностите за обучение.
 • Да се разширят услугите с иновативни учебни програми и методология за кариерно наставничество на преподавателите за възрастни, като се предлагат висококачествени образователни услуги в неформални образователни институции и организации.
 • Да се подкрепи индивидуалното кариерно развитие и стремежите на нискоквалифицираните, безработни млади хора, като се преодолеят несъответствията в уменията им с високо взискателния пазар на труда. Компетенциите на квалифицираните преподаватели ще подкрепи индивидуалното кариерно развитие и стремежите на маргинализираните пълнолетни.
 • Да се изградят умения за успешно реализиране на пазара на труда чрез прилагането на различни междупредметни връзки. Да се развият стратегически партньорства между различни институции и организации, участващи в неформални образователни процеси, посреднически органи, с оглед насърчаване на ученето през целия живот и подобряване на кариерното наставничество;
 • Да се разработят инструменти за оценка на личностните. Чрез междупредметните връзки преподавателите ще бъдат обучени в това да адаптират социалните умения на даден човек, чрез предпочитанията му за работа, стилове на обучение и т.н. Така ще бъде изградена по-добра пригодност към пазара на труда и изготвени кариерно ориентирани планове за действие.
  На обучението в Англия бяха подготвени обучители преминали четири обучително-мотивационни модула за кариерно наставничество, които ще обучат 7 ментора за прилагане на наставнически модел на 14 маргинализирани лица. Чрез успешно прилагане на казуси, тестове, психологическа подкрепа и ролеви игри маргинализираните млади хора ще бъдат подкрепени да придобият знания и умения в себепредставянето си пред работодател и за връщането им на трудовия пазар в страната.
  В резултат от изпълнението на проектната дейност:
 • ще бъдат изготвени учебни материали за преподаватели и ментори;
 • Ще бъдат разработени Насоки за кариерно-ориентирано наставничество;
 • Обучените преподаватели за пълнолетни маргинализирани лица ще осигурят обучения от местни институции и организации за неформално образование във всяка страна партньор;
  През месец Септември в България ще бъде организирана международна партньорска среща за споделяне на работещи практики в нашата страна с менторство на маргинализирани групи. Ще се проведат демонстрации по модулите на обучение и ще се сертифицират менторите наставници