ТЕРМАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ЕВРОПА И ПРЕОТКРИВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕРМАЛНИ ГРАДОВЕ

В продължение на две години социален европейски консорциум от шест организации работи по програма „Еразъм +“ по проблемите на термалното културно наследство в Европейския съюз.

В Сарагоса, Испания се проведе TPM /транснационална проектна среща/ по проект „Термално наследство: европейски път“, TERME. Организацията домакин на международната среща е „FASE”, Обучителен център за квалификация и преквалификация на кадри в туристическия сектор в Сарагоса, Испания. В проектните дейности са включени 6 интернационални партнъора – 2 организации от Полша, Испания, Италия, Турция, България. Партнъорска организация от България е НПО Асоциация „Да съхраним жената“, Варна  с представители Д-р Йорданка Ненчева, Председател на Асоциацията и Доц. д-р Снежина Кадиева-обучител, Ръководител на катедра „Туризъм” и преподавател в ИУ-Варна. На срещата се обсъди изготвяне на карта за термалното наследство, която ще включва термалните извори на местно, национално и европейско ниво.  

България е на второ място в Европа след Исландия по ресурси на натурална минерална и изворна вода в над 250 извора с естествен произход, уникален състав и питейни качества, но едва 6% от находищата са добре проучени и използвани.

В дългосрочен план трябва да се създаде нова Мрежа от партньорски граждански организации, в която Варна, като европейска морска столица, ще подпомогне дейността, разширявайки се в мрежа с други термални градове на местно, регионално, национално и европейско ниво, които да допълнят сегашните партньори в европейския социален консурциум.

Партнъорите изработиха електронен каталог „Термални маршрути“ във всяка страна участник в проекта. Разработва се и интелектуален  плод електронна учебна програма за обучение на персонали на термални центрове.

Усилията ни са насочени Варна да се превърне в привлекателна дестинация за четири сезона, като ролята на международното партньорство и инициативността на бранша е от съществено значение.

Една от основните цели  на местно ниво е да се повиши обществената информираност, за това колко важна и значима е ролята на термалните градове, за изграждането на европейско културно измерение и идентичност.

На международно равнище се работи в насока да се повиши информираността за значението на термалното европейско културно наследство. За тази цел партньорството планира да направи проучване, на термалните европейски градове, да подчертае тяхната обща и различна туристическа визия. Да се споделят най-добрите национални практики в обучението и образованието по спа и термален туризъм, както и да насърчи интегрираното развитие на туризма на термалните градове. Да се направи отчетлива връзка между туризма и местните общности, насърчавайки модернизирането на сектора на термалния туризъм.

Необходими са инвестиции, оценъчно отношение към значимостта на термалните води за комплексното развитие на общностите в градовете.

         Полските колеги са главният координатор на всички дейности свързани с разпространяването на проекта. Партньорската организация има дългогодишен опит и стратегия в разпространението на дейности в частния и публичния спа туризъм.

Партнъорите в консорциума по програма „Еразъм +“ декларираха, че ще продължат да работят съвместно за устойчивото развитие и опазване на термалното културно наследство в Европа.

През м. Август в град Варна предстои среща на международно равнище, на която партньорите ще се запознаят на място с термалното наследство в морската столица и региона. Ще се проведат редица инициативи и срещи с представители на туристическия бизнес и термално-рехабилитационните центрове.