Актив ООД

проф. Надя Костова     Надя Костова

 Управител на „АКТИВ” ООД
Декан на Финансово-Счетоводния факултет и доцент към катедра “Счетоводна  отчетност” на Икономически Университет – гр. Варна

 Професионални отличия: Регистриран одитор – дипломиран експерт- счетоводител, сертифициран лектор по Международни счетоводни стандарти, Декан  на Финансово-Счетоводния факултет и доцент към катедра „Счетоводна отчетност”  при Икономически Университет – гр. Варна. Член на Специализиран научен съвет по  „Финанси, счетоводство и контрол” при Висшата атестационна комисия. Член на  Дисциплинарния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Специализантка на университетите в гр. Нотингам Англия и гр. Делауер САЩ. Притежава лиценз за бизнес-оценител на цели предприятия. Автор на публикации в областта на счетоводната политика на предприятието и икономическото анализиране на дейността му. Защитила докторска дисертация на тема „Счетоводна политика на търговскате банки”.

Участие в конкурси, награди, призове: През 2001 г. е избрана за “Жена – предприемач на годината” на едноименния конкурс, организиран от “Асоциация да съхраним жената”. През 2002 г. получава специалната награда на Националния конкурс “Бизнес дама на годината”, организиран от в-к “Ние, жените”. През 2009 г. е отличена с грамота за значим обществен принос на първия обществен форум „Достойни варненки”, иницииран от община Варна и асоцияция „Да съхраним жената”, подкрепен от Варненска и Великопреславска Митрополия, Варненската търогвско-индустрилна камара, Камарата на строителите, Регионалната занаятчийска камара, „Интерсервиз Узунови”АД, „Морска технологична компания”, „Делфин” АД, „Планекс Холдинг” и списание Фаворит.

За контакти: Мобилен телефон: 088/ 880 56 51
Служебен телефон: 052/ 66 07 00
Фирмен e-mail: activbg@dir.bg , n.kostova@activ.bg
Фирма: “АКТИВ” ООД
Адрес за кореспонденция: 9000 Варна, ул.”Дунав” № 5
Предмет на дейност: Предоставя интегрирани решения в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса!

ОДИТ – Финансов одит – Управленски одит – Маркетингов одит – Вътрешен одит – одит на качеството, одит на инфорационните системи, секюрити одит, документален одит – Енергиен одит – Одит на чивешките ресурси

СЧЕТОВОДСТВО – Счетоводно консултиране – Обработка на счетоводна информация – Годишно счетоводно приключване – Изготвяне на годишни финансови отчети – Преминаване от НСФОМСП към МСФО – Обработване на информация за социално и здравно осигуряване – Обучение по техника и технология на счетоводно отчитане – Инвентаризиране на активи и пасиви

ДАНЪЦИ – Изготвяне на годишни данъчни декларации – Данъчно консултиране – Данъчно оптимиране – Данъчни експертизи – Данъчна защита

ФИНАНСИ – Финансово консултиране – Финансово-правен анализ – Финансов анализ и оценка на инвестиции – Анализ на бъдещето на фирмата във връзка с емитиране на акции и други ценни книги – Финансово оздравяване на фирми – Финансов контролинг – Финансови експертизи – Капиталово бюджетиране – Бизнекомбинации с предприятия – Персонално финансово консултиране – Гаранции и оптимиране на финансите на частни клиенти – Семейно финансово планиране

ПРАВО – Правно консултиране – Правно осигуряване на фирмената дейност и собственост – Правно осигуряване на предприемаческата дейност и личната собственост – Правен анализ – Изготвяне на договори и договорен контрол – Съдействие при сключване на търговски сделки – Арбитраж – Преобразуване на търговски дружества: сливане, вливане, разделяне, отделяне – Консултиране на чуждестранни инвеститори при започване на бизнес в България

БИЗНЕС – Бизнес консултиране – Бизнес проекти – бизнес планове за развитие, инвестиционни проекти, проекти за стабилизиране и развитие, проекти по програми на ЕС – Бизнес оценки – на цяло предприятие, на дружествен дял, на акции, на машини и съоръжения, на недвижими имоти, на интелектуална собственост – Стратегически ресурсен анализ на бизнеса – Управление на риска – Управление на предприятия в криза – Управление на предприятия в ликвидация – Управление на предприятия в процедура по несъстоятелност с цел избягване на ликвидация – Организационно преструктуриране на дейността

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ – Предоставяне на временен персонал: счетоводители и офис мениджъри -Посредничество при набиране на персонал в следните направления: управление, счетоводство, администриране.

ИЗКУСТВО – Търговия с произведения на съвременното изящно и приложно изкуство – Търговия с произведения на стари майстори и съвременни автори с колекционерска стойност, антикварни предмети и артефакти – Организиране на изложби, коктейли, обучения, презентации, модни ревюта, представяне на книги

Кратка анотация на фирмата: „Актив“ ООД е създадено през април 1995 г., а от 1999 г. е със статут на специализирано одиторско предприятие. За ефективното и качествено обслужване на своите партньори “Актив” ООД разполага с широк екип от одитори, експерти и специалисти. Дейността на дружеството се разпростира на територията на страната с приоритети Варненски, Шуменски, Добрички, Русенски, Бургаски, Благоевградски и Софийски региони. Партньори на “Актив” ООД са и чуждестранни инвеститори от: Франция, Испания, Сингапур, Англия, Гърция, Турция, Германия и Русия. Дружеството поддържа работещи офиси: централен офис в гр.Варна, офиси в гр.Добрич, гр.Шумен и гр. София. Актив ООД е независим член нa международната мултидисциплинарната мрежа GGI (Geneva Group International) и националната мрежа Активити Национална Мрежа АД (ANN).

За повече информация:
Централен офис:

9000 Варна, ул. „Дунав“ No: 5
тел.: 052/ 660 700, 052/ 660 722
факс: 052/ 660 730, 052/ 660 731
e-mail: activbg@dir.bg
Офиси:
9300 Добрич, ул.“България“ 1, офис 305
тел./ факс: 058/ 600 630
e-mail: activ_d@abv.bg
9700 Шумен х-л „Мадара“ офис 209
тел./ факс: 054/ 802 850
e-mail: activ@abv.bg
1000 София, бул. „В. Левски“ 83, ет. 1, ап. 1
тел./ факс: 02/ 980 97 92
e-mail: activsf@gmail.com
www.activ.bg