Национални проекти

2022 – Проект „Повишаване на функционалната грамотност за старт на младежкото предприемачество и заетост“ финансиран Дирекция „Образование и младежки дейности“, програма „Младежки проекти“ 2022г. към Община Варна на стойност 14 270 лв.

2021 – Проект „Подкрепа на младите предприемачи в града на знанието“, финансиран Дирекция „Образование и младежки дейности“, програма „Младежки проекти“ 2021г. към Община Варна на стойност 9330 лв.

2021 – Проект „Иновативни интердисциплинарни подходи към проблемите на децата с аутизъм, техните родители и социални специалисти”, финансиран от Дирекция „Социални дейности“, към Община Варна на стойност 6080 лв.

2020 – Проект „Варненска академия за младежко предприемачество“, финансиран от Дирекция „Образование и младежки дейности“, Младежки инициативи 2020 към Община Варна.

2019 – Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания/аутизъм „Живот под дъгата“ с капацитет от 25 деца – възложител Община Варна.

2019 – Проект „Мобилен екип за подкрепа на възрастен с увреждания в дома“ финансиран от Дирекция „Социални дейности“ на Община Варна.

2019 – Проект „Лятна Младежка Академия по предприемачество“, финансиран от Дирекция „Образование и младежки дейности“, „Младежки дейности“ 2020г. към Община Варна.

2018 – Проект “Дигитално общество на младите варненски иноватори“. Проектът се финансира от Дирекция „Образование и младежки дейности“ „Младежки проекти – 2018

2018 – Проект „Функциониране на иновативен интегриран  обществен модел за “Сребърна Социална Борса„“. Проекта се  финансира по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос №1 „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“ и приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. Съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

2018 – Проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства“. Осъществен с подкрепата на Община Варна, Дирекция „Социални дейности“. 

2018 – Проект „Междупоколенчески творчески ателиета – Варна 2018“, финансиран от Община Варна, Общински фонд „Култура“.

2017 – Проект „Социална подкрепа чрез иновативни практики, за семейства в социален риск с деца аутисти”, финансиран от Дирекция „Социални дейности” на Община Варна.

2017 – Проект „Школа за доброволчество“ към Младежка доброволческа служба, подкрепена от Дирекция „Образование и младежки дейности“, Община Варна.

2016 – Проект „Иновативен обществен модел за Сребърна Социална Борса“– финансиран от Дирекция „Социални дейности” на Община Варна.

2016 – Проект „Мост между поколенията“- V издание финансиран от Община Варна чрез Фонд „Култура”

2016 – Проект „Мобилна детска работилница за таланти” подкрепен финансово от Обществен дарителски фонд за Варна.

2015 – Проект „Осигуряване на подкрепа за бременни жени и млади майки в социален риск” финансиран от Дирекция: „Образование и младежки дейности ” – Община Варна

2015 – Проект „Детска работилница за таланти“ подкрепен финансово от Обществен дарителски фонд за Варна.

2015 – Проект „Мост между поколенията чрез култура, духовност и традиции“ – IV издание е финансиран от Дирекция „Култура” – Община Варна.

2012 – Проект “Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество.

2011 – Проект „Насърчаване развитието на личностния потенциал на младежи и девойки в неравностойно положение от СУПЦ „ Д-р Анастасия Железкова” за успешно социално включване” финансиран от Община Варна.

2010 – Проект “Социални услуги за девойки и младежи с увреждания от СУПЦ „Д-р Анастасия Железкова” за развитие на интересите и възможностите им за пълноценен и самостоятелен живот” с възложител Община Варна.

2010 – Проект „Полезни и активни през лятната ваканция – стимулиране на  младежката активност и инициативност за изграждане на социални умения у деца с нарушено зрение“ , финансиран от Община Варна.

2009 – Проект „Нов модел на обществена грижа за деца от 3-6 годишна възраст, лишени от родителски грижи. С любов и грижа от възрастни жени за децата от ДДЛРГ “Другарче” . Финансираща организация  е Община Варна.

2008 – Договор по обособена позиция №4 “Програма за превенция на социалната изолация на момичета в неравностойно положение, обучаващи се в средни училища от Община Варна” с възложител Община Варна.

2008 – Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни жени „Импулс“ с капацитет от 45 души с възложител Община Варна.

2007 – Проект   „Психологическа подкрепа за социална интеграция на  девойки и млади жени със слухови увреждания” с възложител Община Варна.  

2007 – Договор по обособена позиция №3 „Обучителни услуги за социално интегриране и адаптиране към пазара на труда на 25 девойки в неравностойно положение на Община Варна, обучаващи се в последен  клас  от средното си образование” с възложител Община Варна,

2007 – Договор по обособена позиция №3 „Програма за развитие на услугите-Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни жени  на територията на  Община Варна с капацитет 25 места” с възложител Община Варна.

2006 – Договор  за обособена позиция №7 „Услуги по социално интегриране към пазара на труда на девойки и млади жени, обучаващи се в последен клас от средното си образование”  с възложител Община Варна.

2006 – Договор по направление №10 „Правна клиника за жени с увреждания” с възложител Община Варна.

2006 – Договор  по проект „Предоставяне на услуги в Дневен център за възрастни жени” с възложител Община Варна.

2005 – Договор по направление №3  проект – „Подкрепа за девойки чрез социално интегриране и насърчаване за включване в пазара на труда”, с възложител Община Варна.

2004 – Проект „Дневен център за социални контакти за жени с увреждания” – финансиран от Община Варна, за период от една година.

2002 – Проект „Подкрепа на девойки на професионален кръстопът” , финансиран от Фондация „Отворено общество”.

2000 – Проект: „Алтернатива за социална и професионална адаптация на безработни медицински специалисти”, финансиран от Фондация „Отворено общество”.

1999 – Проект „Подкрепа на жените в бизнеса” – включва обучителна програма и старт на местен конкурс „Жена предприемач и мениджър на годината”. Финансиран от клуб „Отворено общество” Варна.

1999 – Проект „Инфо център за предприемчиви жени” , финансиран от Фондация „Отворено общество” София.